Катедрата започва своето развитие от 1946 г. като част от катедра "Високофреквентна и съобщителна техника" с основоположник и пръв ръководител проф. инж. Григор Узунов.

Кадровият състав на катедрата (без докторантите) почти винаги след 1960 г. е бил около 20-25 души, т.е. това винаги е била катедра със средни размери. В най-добрите години хабилитираният състав е наброявал 12-13 души, като професорите са били винаги двама или трима.

Освен преподавателската си заетост във ФТК по традиция преподаватели от катедрата водят занятия и в други факултети на Техническия университет - София: ФЕТТ, Електротехническия факултет, Стопанския факултет, Факултета по транспорта, Свободния факултет, Немския факултет.

Като водещи специалисти в областта на телекомуникациите, преподавателите от катедрата са ценени и търсени и в други водещи висши учебни заведения у нас и в чужбина. Освен обучението на редовни и задочни студенти по приети и утвърдени учебни програми, катедрата е организирала и провеждала през годините обучение на специалисти с висше образование - следдипломна квалификация и опресняване на знанията с инженери в заводи, институти и поделения на Министерството на съобщенията, Българската телекомуникационна компания, Министерството на енергетиката, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. Броят на тези курсове (с продължителност от 2 до 14 дни и с една до 7 дисциплини) надвишава 35. Някои от курсовете са провеждани изцяло на английски език. Интересът към курсовете за следдипломно обучение значително нараства през последните години.

 • Академичен състав

 • Ръководител катедра

  Проф. д-р

  Георги Любенов Илиев

  +359 2 965 30 29

  1444

 • Проф. дтн

  Евелина Николова Пенчева

  +359 2 965 36 95

  1446

 • Проф. д-р

  Ивайло Иванов Атанасов

  +359 2 965 20 50

  1349

 • Проф. д-р

  Владимир Костадинов Пулков

  +359 2 965 22 56

  1448

 • Заместник декан по НИС И КР

  Доц. д-р

  Златка Вълкова Вълкова-Джарвис

  +359 2 965 26 62

  1447

 • Доц. д-р

  Павлина Христова Колева

  +359 2 965 21 34

  1463

 • Доц. д-р

  Кирил Маринов Късев

  +359 2 965 26 62

  1447

 • Доц. д-р

  Сеферин Тодоров Мирчев

  +359 2 965 22 54

  1445

 • Доц. д-р

  Мария Вълчева Ненова

  +359 2 965 21 34

  1463

 • Доц. д-р

  Камелия Симеонова Николова

  +359 2 965 21 34

  1463

 • Доц. д-р

  Венцислав Георгиев Трифонов

  +359 2 965 32 57

  1462

 • Доц. д-р

  Александър Костадинов Ценов

  +359 2 965 22 54

  1445

 • Гл. ас. д-р

  Георги Райчев Балабанов

  +359 2 965 34 56

  1461

 • Гл. ас. д-р

  Марио Евмениев Иванов

 • Ас. маг.

  Венера Димитрова Андонова

  +359 2 965 32 51

  1449

 • Ас. маг.

  Димитър Каприел Атамян

  +359 2 965 26 62

  1447

 • Ас. маг.

  Росица Иванова Голева

  +359 2 965 32 51

  1449

 • Ас. маг.

  Михаил Владимиров Михов

  +359 2 965 32 51

  1449

 • Технически персонал

 • Секретар

  Инженер маг.

  Мариана Петкова Недялкова

  +359 2 965 32 53

  1451

 • Инженер маг.

  Васил Атанасов Бандеров

  +359 2 965 32 53

  1451A

 • Инженер маг.

  Марин Андреев Маринов

  +359 2 965 35 87

  1453