От 2014 г. програма "Еразъм" се трансформира в програма "Еразъм+", съчетавайки 7-те съществували до края на 2013 г. програми: Учене през целия живот (Еразъм, Леонардо да Винчи, Коменски, Грюндвиг, Учебни визити), Младежта в действие, Еразмус Мундус, Темпус, Алфа, Edulink и Програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Еразъм+ е водеща програма за образование, обучение и практика в ЕС, включваща мобилност на студенти, академичен и административен състав. Програмата регламентира европейското сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. Програмата насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Еразъм+ финансира студентската мобилност с цел обучение и/или практика в чуждестранен университет, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал.

 • Германия

  Английски, Немски

  Technische Universität Darmstadt

  http://www.tu-darmstadt.de

  Координатор:

  Проф. д-р Владимир Пулков

  vkp@tu-sofia.bg

  +359 2 965 22 56

  1448

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Испания

  Английски, Испански

  Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech

  http://www.upc.edu

  Координатор:

  Доц. д-р Галя Маринова

  gim@tu-sofia.bg

  +359 2 965 31 88

  1305

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Хърватия

  Английски, Хърватски

  University of Zagreb

  http://www.unizg.hr/homepage/

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав