Национална научна програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

Съобщение

Срещата на всички кандидати по програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти" с Декана на ФТК ще се проведе на 03.01.2019 г. от 13:15 часа в зала 1435.

РЕШЕНИЕ
на структурната комисия на Факултета по телекомуникации за класираните кандидати по програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти"

ПЪРВИ ЕТАП НА ПРОГРАМАТА

Структурната комисия на ФТК разпределя възнагражденията на младите учени и постдокторантите в рамките на определения за ФТК бюджет от ЦК на ТУ-София на базата на следните критерии и принципи:

 • общ брой точки на класирания кандидат;
 • общата сума, определена за ФТК по проекта;
 • заложените минимални и максимални ставки за заплати по програмата на МОН;
 • постигане на максимална стойност на показателите за изпълнение на програмата и нейните индикативни параметри;
 • политиките на ФТК за развитие на научните изследвания и развитие на академичния състав.

Класирането и разпределението на средствата е извършено съгласно: Методиката за класиране на кандидатите, участващи в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" и Методиката за разпределение на средствата на класираните участници в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" на ФТК.

Входни данни:

 1. Подадени от кандидатите и обработени от комисията на ФТК заявления за участие в програма на МОН "Млади учени и постдокторанти";
 2. Подадени от кандидатите, верифицирани и оценени от комисията на ФТК доказателствен материал и анотация;
 3. Годишен брутен бюджет на ФТК за 2019 г. с включени осигуровки за сметка на работодателя – 24 795 лв.;
 4. Коефициент K = 1.43 за стимулиране на младите учени;
 5. Период, в който съответният кандидат може да получава средства по програмата;
 6. Минимално допълнителното месечно възнаграждение на млад учен – 200 лв. за два часа на ден;
 7. Минимално допълнителното месечно възнаграждение на постдокторант – 375 лв. за два часа на ден.

Резултати от класирането:

N

Кандидат

Точки

РЕЗУЛТАТ

1.

гл. ас. д-р Николай Нешов

68.00

класиран

2.

доц. д-р Георги Балабанов

47.00

класиран

3.

ас. д-р Виктор Стойнов

38.90

класиран

4.

гл. ас. д-р Любомир Ласков

21.50

некласиран

5.

доц. д-р Румен Миронов

18.50

некласиран

6.

гл. ас. д-р Лудвиг Лубих

11.00

некласиран

 

7.

докт. Николай Данданов

48.40

класиран

8.

ас. Антония Михайлова

42.10

класиран

9.

докт. Антони Иванов

37.00

класиран

10.

докт. Димитрия Михайлова

36.50

класиран

11.

докт. Никол Христова

36.50

класиран

12.

докт. Захари Захариев

21.50

класиран

13.

докт. Круме Андреев

13.50

некласиран

14.

докт. Мария Павлова

13.00

некласиран

15.

ас. Тодор Цветков

8.30

некласиран

16.

инж. Цветан Вълковски

0.00

некласиран

Забележка: В таблицата са дадени сумите от точките на всеки кандидат, които са верифицирани и определени от СК на ФТК.

Дата: 20.12.2018

Председател:

проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Членове:

доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис
доц. д-р Бончо Бонев
доц. д-р Румен Миронов
проф. д-р Георги Илиев
доц. д-р Боянка Николова
докт. Николай Данданов


Съобщение

Документи за кандидатстване по програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти" ще се приемат на e-mail: fktt-dekan@tu-sofia.bg

Хартиените копия на документите ще се приемат в Деканата на ФТК, стая 1439В, до 17.00 часа на 11 Декември 2018.

Методика за класиране на кандидатите, участващи в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" - PDF формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в програма на МОН "Млади учени и постдокторанти" - Excel формат

Методика за разпределение на средствата на класираните участници в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" - PDF формат

Заповед
N 40/03.12.2018

Във връзка с решение на АС от 28.11.2018 г., относно стартиране на програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти" и приетите критерии и методика за разпределение на средствата по структурни звена

Назначавам

комисия в състав:

Председател:

проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Членове:

доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис – Зам. декан по НИР
доц. д-р Бончо Бонев – Зам. декан по УД
доц. д-р Румен Миронов – Ръководител катедра РКВТ
проф. д-р Георги Илиев – Ръководител катедра КМ
доц. д-р Боянка Николова – Ръководител катедра ТМКС
докт. Николай Данданов

със следните задачи:

Да организира и извърши:

 • Приемане на всички необходими документи за кандидатстване от потенциалните участници в програмата.
 • Да обявят e-mail за електронно предаване на документите от кандидатите.
 • Предоставяне на Централната комисия на обобщена информация за броя на кандидатите и точките, получени по Критериалната система за съответното звено.
 • Верификация/проверка на достоверността на подадените документи в наличните бази данни.
 • Да разработят ясна и конкретна методика за класиране на кандидатите за участие в програмата, съобразена с Критериалната система на ТУ-София. Същата да бъде обявена на сайта на ФТК.
 • Класиране на кандидатите за участие в програмата въз основа на приетата от АС Критериална система.
 • Разпределяне на средствата в рамките на бюджета на факултета съгласно приетата от АС Критериална система и изискванията от МОН.
 • Изготвяне на обобщен отчет за постигнатите резултати от звеното за периода от стартиране на програмата до 30.09.2019 г.; 01.10.2019 г. - 30.09.2020 г.; 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г. Същият се предава на Централната комисия.
 • Други дейности, произтичащи от решението на АС и указанията на Централната комисия.
 • Дава предложения на Централната комисия.
 • Координира всички решения с Централната комисия.

Сроковете за изпълнение на съответните задачи да е съобразен с План-графика от документа Методика за разпределение на средствата между структурните звена.

Цялостният контрол и координация по заповедта възлагам на проф. д-р Илия Илиев.

Препис на заповедта да се връчи на лицата и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Добре дошли, скъпи първокурсници!

От името на преподавателския и административния състав на Факултета по телекомуникации (ФТК) ви поздравявам с успешния прием в нашия факултет!

Следващите няколко години ще бъдат за вас уникални, интересни и изпълнени с много предизвикателства. Ще усвоите много знания, ще придобиете нови умения, ще се докоснете до академичния дух и до професионализма в областта на телекомуникациите. В резултат, с дипломирането си, ще се влеете в нашето общество – на телекомуникационните инженери, възпитаници на ФТК при ТУ-София.

Предстоят ви много нови преживявания и в личен план – нови приятелства, нови отговорности, нови емоции, предизвикателства и успехи.

Разчитайте на нашата подкрепа, когато с честност, достойнство и почтеност се изправяте срещу трудности и проблеми. Диалогът с вас е изключително важен за нас, защото целите и желанията ни съвпадат. Еднакво сме ангажирани с важната задача – да получите едно качествено инженерно образование, което да бъде вашия билет към успешна професионална реализация и което да ви отреди заслужено място сред интелигентните образовани млади хора, които ще формират бъдещето на страната ни, на Европа и света.

С пожелания за здраве и успех,
проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Наръчник на първокурсника от ФТК - PDF формат

Факултет по Телекомуникации

Днес "Телекомуникации" - първата в университета след демократичните промени през 1989 г. широкопрофилна специалност, както и магистърската й програма, се радват на изключителна популярност сред кандидат-студентите и фирмите. Във ФТК работи отличен колектив от висококвалифицирани специалисти. ФТК обучава значителен брой докторанти и студенти в областта на телекомуникациите - радио, аудио, видео, кабелни и оптични комуникационни мрежи, системи и технологии, екологичен и енергиен мониторинг и др.

Научните трудове и приложните разработки, създадени във ФТК, се ползват със заслужено признание както у нас, така и в целия свят. Научните постижения на нашите преподаватели се публикуват в най-реномираните световни списания. Приложните ни проекти и разработки са внедрени на хиляди обекти у нас и в чужбина и всеки ден носят на хората приходи, удобство и удоволствие.

Възпитаници на ФТК създадоха и в момента ръководят и обслужват българската комуникационна промишленост, фирмите и научните звена в сектора. Благодарение на широкопрофилната си подготовка те успешно се реализират и в близки до комуникациите области – компютри, електроника, автоматика и др. В чужбина нашите випускници се радват на изключителни успехи и в много случаи стигат до най-високите етажи на кариерата и бизнеса.